"Defendendo a Independencia de Timor-Leste"

"Defendendo a Independencia de Timor-Leste"

terça-feira, 5 de junho de 2007

Komunikadu Imprensa - FRETILIN DEIT MAK BELE FÓ GARANTIA BA SOBERANIA EKONÓMIKA

Vota ba FRETILIN!
Eleisoens Parlamentares 2007

"Husi povu, ho povu, ba povu"


Komunikadu imprensa

3 Juñu 2007

FRETILIN DEIT MAK BELE FÓ GARANTIA BA SOBERANIA EKONÓMIKA

Sekretáriu Jeral FRETILIN nian, Mari Alkatiri, sadik ema nebé kritika
Governu FRETILIN atu bele hato sai sira nia polítika nebe bele
garante soberania ekonomiku no hatur base ida nebe forte atu halau
gestaun ekonomia Timor nian hanesan buat nebe FRETILIN apresenta tiha
ona.

Dr. Alkatiri hatutan katak wainhira FRETILIN simu knar iha tinan lima
liu ba, FRETILIN simu Estadu ida nebe nia ekonomia naklekar tebes.

"Husi 2002 kedas, ami hahú halao knaar ba hametin independénsia
ekonómika Timor-Leste nian. Ohin loron, ema sira nebé kritika ami,
dehan katak sira bele halo diak liu ami. Ami hakarak husu ba sira atu
hatete lolós ba povu oinsá mak sira ninia polítika bele hametin ita
nia independénsia no bele hamosu sosiedade ida nebe iha moris diak ba
ema hotu.

Dr. Alkatiri, nebé Austrália kritika makás tamba nia posisaun nebe
defende maksa Timor nia interesse wainhira halau negosiasaun kona ba
mina rai iha tasi Timor-Leste nian, agora mos sai kandidatu iha lista
FRETILIN nian ba eleisoens Parlamentares nebe sei halau iha loron 30
Fulan Junhu 2007. Dr. Alkatiri nia kapasidade atu halau gestaun nudar
Primeiru Ministru hetan rekonhesimentu hosi ema barak, inklui mos sira
nebe uluk kritika makas liu nia.

Ema barak mak hatene katak Dr. Alkatiri mak arkitetu polítika
ekonómika nasionalista Timor nian nebé forte tebe-tebes.

"Ita moris iha mundu ida nebe global, nasaun bar'barak nebé luta
makas to hetan sira nia independénsia, lakon dadauk ona sira ninia
soberania, tamba sira la konsege kontrola sira nia ekonomia. Ita haré
nasaun barak iha ita nia rejiaun lakon kontrole ba sira nia rain no
sira nia rain nia riku soin (rekursus naturais), nune mos ba sira nia
ema nebe tenki halai fali ba servisu iha rai seluk . Rain kiik
hanesan Timor-Leste vulnerable tebes ba problemas sira ne, Dr.
Alkatiri hatutan.

Dr. Alkatiri hatudu sai buat balu nebe FRETILIN konsege halau hanesan
resultadu dsitribuisaun mina rai iha tasi Timor nebe oras ne ita hetan
porsaun ida ke boot liu ba ida nebe foun-foun Governu Australia
hakarak fob a ita. Ita hatur sistema gestaun ida konan ba osan nebe
mai hosi ita nia mina nebe sei bele garante ita nia independensia ba
tinan ba tinan.

"Governu FRETILIN mos lakohi husu empresta osan, tamba hatene katak
rai sira nebé empresta osan sei uza ne'e , hodi kontrola politika ba
rai sira nebé deve sira. FRETILIN hamoris regime ida nebe forte hatu
kontrola investimentu estrangeiru atu nune bele evita katak ita nia
aset nebe vital monu ba ema liur nia liman, inklui mos ita nia rai.

"Foin lalais ne'e, ami ramata ona programa nebe bele aselera ita nia
dezenvolvimentu nasional, atu halo rede liurong nian, rede
eletrisidade nian, sistema ba ható bé mós no maundeobra (ema nebé
servisu).

"Partidu opozisaun sira seidauk apresenta proposta seluk nebe bele
sai hanean alternativa ba estratéjia , FRETILIN nian, Dr. Alkatiri
hatete.

"Ida ne'e akontese tamba sira sei dauk iha polítikas ba garante
protesaun ba ita nia riku soin nebé importante. Prezidente RDTL nebé
foin eleitu hatete katak nia iha ideias diak liu FRETILIN nian, maibé,
FRETILIN mak la husik nia atu implemta ideias sira ne'e wainhira nia
sei Primeiru-Ministru. Ida ne'e hatudu katak nia la koalia ho kuidadu.
Ita labele haluha katak nia mos membru governu nian, governu ida nebé
halo polítikas sira ne'e; nia rasik tur iha reuniaun Konsellu
Ministrus nian wainhira ami koalia konan ba assuntu hirak ne'e,
tam,ba sa maka nia la apresenta alternativas sira ne ba diskuti ?

Alkatiri hatutan: "Prezidente horiuluk RDTL nian du'un katak ami uza
kareta no ami nia pozisaun hodi halu riku ami nia an. Ema hatete katak
ema uza buat hirak ne'e iha tempu kampaña ba eleisaun. Fasil atu
koalia barak iha komisiu. Ita hotu aprende abilidade ida ne'e durante
ita nia rezisténsia.

"Ita Prezisa lideransa ida ké bele halao knaar jestaun ekonómika
nian nebe komplexu tebes. Ita nia lideransa hotu, kaer governu ka
opozisaun, tenke aprende halo sasán foun, jestaun ekonómika no
finanseira".

"Ita labele tabele deit ba ema estranjeiru atu mai ukun ita nia rain
. Lós duni katak ita presiza no ita mos apresia asisténsia téknika
peritus internasionais nian, maibé, timor oan sira maka tenke lidera
no tenke hatene oinsá mak halo buat sira ne'e".

"Debate buat ida ke diak ba demokrasia. Ami sadik partidus opozisaun
hotu-hotu atu debate ho ami kona ba jestaun ekonómika Timor-Leste
nian. Husik povu mak hare atu hili se mak diak liu atu defende
indepedénsia ekonómika ita nia rain nian iha kondisoens foun sekulu
XXI nian.

Ita iha tusan ida ba sakrifisiu ita nia inan, aman, maun alin no tiun
sira neebe fo an an hodi hetan independensia ba ita, ne duni ita tenki
halu lolos buiat hirak ne. Se ita la halau lolos ita nia politika
ekonomika, ema rai liur sei usa sira nia osan hodi foti hikas ita nia
independensia nebe ita nia martires sira luta no mate hodi hetan
Hakarak taan informasaun, bele dere arame bä:

José Teixeira (+670) 728 7080 selae hakerek ba: fretilin.media@gmail.com
www.timortruth.com, www.fretilin-rdtl.blogspot.com

Sem comentários: