"Defendendo a Independencia de Timor-Leste"

"Defendendo a Independencia de Timor-Leste"

terça-feira, 15 de maio de 2007

Komunikadu Imprensa - FRETILIN Simu Inisiativu ba Solusaun Petisionariu

FRENTE REVOLUCIONÁRIA DO TIMOR-LESTE INDEPENDENTE

FRETILIN

Komunikado imprensa

15 Maiu 2007


FRETILIN Simu Inisiativu ba Solusaun Petisionariu

FRETILIN simu inisiativu governu ba solusaun isu petisionario – grupu 591 F-FDTL ne’ebe hasai husi militar iha fulan Marsu 2006 wainhira sira abondona sira nia quartel tamba isu diskriminasaun.

Sekretariu Jeral Dr. Mari Alkatiri hatutan, “reportazem ho rekomendasaun husi Komisaun Notaves fo sai ona no agora dadauk ne’e hala’o hela debate iha Konsellu Ministru”.

Konsellu Ministru fo autorizasaun ba Primeiru Ministru Timor-Leste atu komesa halo negosiasaun ho representate petisionarius sira, nune’e bele hetan solusaun ikus ba isu importante ne’e”.

Komisaun Notaves lidera husi Ministra Ana Pessoa, ne’ebe simu kna’ar husi eis Primeiro Ministru Alkatiri iha Abril 2006 fo detaillu kona-ba investigasaun ba alegasaun ne’ebe hatutan husi petisionarius sira iha fulan hirak liu ba.

Importante tebes atu resolve isu petisiunarius tuir lei ne'ebe mak iha, nune’e sai mata dalan diak atu bele rezolve problema ne'ebe mak sei mosu iha futuru. Respeito ba instituisaun ne'e importante tebes. Solusaun politik ne'e persija maibe labele kompromi ba lei no regulamentu ne'ebe mak existe tiha ona".

"FRETILIN sei kontinua fo suporta ba resolusaun kona-ba isu ne'e tuir kanal instituisaun ne'ebe mak iha", Alkatiri hatutan.Hakarak hatene ta’an informasaun, bele dere arame ba:

Jose Teixeira (+670) 728 7080 (Dili, Timor-Leste)

1 comentário:

tavares disse...

Ema barak agora hare fretelin ho matan ikun deit no nega matak los
maibe uluk lori fretilin nia hodi lemo-lemo hodi husu osan.

Hau iha esperanca boot katak fretelin mak hun no Abut ba Nasaun ida nee.

Viva Fretelin

DR, Mari